Blog Archives

Fotopolis.pl: “Ekspresowe porady fotograficzne” — fragmenty, część II: Błyskawice

Ekspre­sowe porady fotograficzne” — frag­menty, część II: Błyskaw­ice za pomocą Fotopolis.pl: “Ekspre­sowe porady fotograficzne” — frag­menty, część II: Błyskawice.

Fotopolis.pl: Złota jesień — odcinek V

Fotopolis.pl: Złota jesień — odcinek V.

Fotopolis.pl: Fotografowanie w deszczu — odcinek VI

Fotografowanie w deszczu — odcinek VI Zapraszamy do lek­tury szóstej i ostat­niej części cyklu o robi­e­niu zdjęć w trud­nych warunk­ach. Kamil Zacharski odwiedził warsza­wski Park Skaryszewski i opisał swoje sposoby na fotografowanie w deszczu. Jako miejsce fotografowa­nia w tym odcinku wybrałem Park Skaryszewski — moim zdaniem jeden z naj­ciekawszych parków w Warsza­wie. Fotografowanie w deszczu …

»Przeczy­taj więcej

10 przykazań fotografa krajobrazu

10 przykazań fotografa krajobrazu.

Fotopolis.pl: Świat fotografii makro — odcinek III

Fotopolis.pl: Świat fotografii makro — odcinek III.

Fotopolis.pl: W poszukiwaniu tematu dramatycznego nieba — odcinek II

W poszuki­wa­niu tem­atu dra­maty­cznego nieba — odcinek II Prezen­tu­jemy drugi odcinek naszego cyklu o fotografowa­niu w trud­nych warunk­ach, z którego dowiecie się jak robić kli­maty­czne, jesi­enne zdję­cia w trud­nych warunk­ach atmos­fer­ycznych. W drugiej części nadal jesteśmy w górach, ale będziemy zma­gać się z mgłą oraz korzys­tać z fil­trów. Autorem tego odcinka jest fotograf Piotr Krzaczkowski, …

»Przeczy­taj więcej

W TRUDNYCH WARUNKACH

Fotopolis.pl: Fotografia nocna — odcinek I

Fotopolis.pl: Fotografia nocna — odcinek I.

Wady optyczne OBIEKTYWÓW

Aber­racja chro­maty­czna – pole­ga­jąca na tym, że promie­nie światła o różnej bar­wie (dłu­gości fali) sku­pi­ają się w różnych punk­tach. Obiek­tywy, które mają sko­ry­gowaną aber­rację chro­maty­czną noszą nazwę achro­matów i apoc­hro­matów. Astyg­matyzm – pole­ga­jący na tym, że promie­nie wychodzące z tego samego punktu, a prze­b­ie­ga­jące w dwóch prostopadłych płaszczyz­nach są ogniskowane w różnych punk­tach. Obiek­tywy ze sko­ry­gowanym astyg­matyzmem noszą nazwęanastyg­matów. Aberracja …

»Przeczy­taj więcej

Pomiar światła — System strefowy — Optyczne.pl

Pomiar światła — Sys­tem stre­fowy — Optyczne.pl.